Peres, Nederland en de Israëlische bezetting

Dit artikel is van Astrid Essed.
BEZOEK ISRAELISCHE PRESIDENT PERES AAN NEDERLAND
NEDERLANDS MEDEPLICHTIGHEID AAN DE ISRAËLISCHE BEZETTING
Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u vertellen wie u bent
Oude Wijsheid

De president van Israël, Shimon Peres, brengt van 29 september tot en met 2 oktober 2013 een officieel bezoek aan Nederland. Het bezoek bevestigt de goede betrekkingen tussen Nederland en Israël.

Zo begint het Persbericht, waarin de Rijksoverheid het bezoek van de Israelische president Peres, voormalig premier, aankondigt. (1)
Om het nog ”mooier” te maken wordt er en passant ook vermeld, dat Peres tijdens zijn bezoek een toespraak houdt in de plenaire zaal van de Eerste Kamer voor leden van de Eerste en Tweede Kamer (2), een eer, die maar zelden een buitenlands Staatshoofd ten deel valt.
De laatste keer vond plaats in 1997, toen de toenmalige Koning Hoessein van Jordanie de Eerste en Tweede Kamer toesprak. (3)

NEDERLAND/VRIEND VAN ISRAEL
DE WAPENFEITEN VAN PERES

Eerst over ”the guest of honour”
Peres zelf heeft een ”fraaie staat van dienst” en zou, zo Israel het Statuut van Rome (4) zou hebben ondertekend (5), wat niet het geval is uiteraard, en de bevoegdheid van het Strafhof terugging naar oorlogsmisdaden voor 1 juli 2002 (6) , zonder mankeren voor het Internationaal Strafhof in Den Haag gebracht kunnen zijn.

Peres in actie 

Een overzicht van de politieke carriere laat zien, dat Peres vanaf 1947 actief geweest is en zowel een militaire als politieke carriere gehad heeft. (7)
Het begon allemaal in 1947, toen hij zich in de zogenaamde Israelische ”Onafhankelijkheidsoorlog”, in werkelijkheid, de massaslachtingen en etnische zuiveringen van de Palestijnen (8), bij de Hagana (9) aansloot, die als Israelisch-
zionistische paramilitaire organisatie, voorloper van het latere Israelische leger,
een beruchte rol heeft gespeeld bij de etnische zuiveringen in 1948. (10)

Voornamelijk echter is de carriere van Peres politiek geweest. Hij is tweemaal premier geweest, van 1984-1986 en van 1995-1996 (11) en heeft als minister zitting gehad in talloze Israelische kabinetten. (12)

Natuurlijk was hij gedurende zijn premierschap hoofdverantwoordelijk voor de instandhouding van de Israelische bezetting met alle in humane consequenties daarvan, maar twee aspecten van zijn politieke carriere wil ik extra belichten, zijn voortrekkersrol bij de vestiging van de illegale Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied na de juni oorlog in 1967 13 en zijn hoofdverantwoordelijkheid voor het bloedbad in Qana. (14)

Aanstichter en voortrekker nederzettingenpolitiek

Peres is een van de voortrekkers geweest van de stichting van de in bezet Palestijns gebied gestichte illegale nederzettingen. (15) Dat maakt hem hoofdverantwoordelijk voor de massale Palestijnse landonteigeningen zonder enige financiele compensatie, die in de loop der jaren is opgelopen tot de 100. 000.
Ook door zijn regeerperiode is hij natuurlijk hoofdverantwoordelijk voor die nederzettingenpolitiek.

Bloedbad in Qana

Wat oorlogsmisdaden betreft geldt hetzelfde:
Voor alle tijdens de Israelische bezetting gepleegde oorlogsmisdaden, buitengerechtelijke executies, militaire aanvallen op burgerdoelen, etc. is Peres hoofdverantwoordelijk geweest wat zijn regeerperiode betreft.
En tijdens die regeerperiode was hij onder andere verantwoordelijk voor de in de Israelische militaire operatie in Libanon ”Operation Grapes of Wrath” (16) gepleegde oorlogsmisdaden in 1996.
Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft in een rapport, dat de Israelische opereerperiode tussen 11 april en 27 april 1996 bestrijkt, dus de Grapes of Wrath operatie, vastgesteld, dat er sprake was van 164 Libanese burgerslachtoffers.
Het dieptepunt was de Israelische militaire aanval op het VN Hoofdkwartier te Qana, waarheen 800 Libanese burgers hun toevlucht hadden gezocht.
Gevolg van deze Israelische agressie: 106 burgerdoden en 116 gewonden. (17)

En dit is de man, die in Nederland met zoveel egards wordt ontvangen. (18)

NEDERLAND/VRIEND VAN ISRAEL
ISRAEL’S CRIMINAL RECORD

Maar er is meer dan de oorlogsmisdaden van Peres alleen.
Het gaat ook om wat hij nu vertegenwoordigt als president:
Een bezettingsstaat die kampioen is geworden in het schenden van het Internationaal
Recht en is vergeven van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Bezetting

Hoewel het ”criminal record” teruggaat tot een ver verleden, namelijk de wortels van het zionisme (19) die hebben geleid tot de op de grondvesten van de neo-koloniale VN Resolutie 181 en de etnische zuiveringen in 1948 (20) ontstane Israelische Staat, beperk ik mij hier tot de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden in 1967 en de humanitaire gevolgen daarvan.

Sinds 1967 bezet Israel de Palestijnse gebieden, de Westbank, Oost-Jeruzalem en Gaza (21) en de Syrische Golan Hoogte ondanks de unaniem in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, waarin Israel werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog van 1967 veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.

Aan deze bezetting, zoals aan iedere bezetting overal ter wereld, is inherent onderdrukking, vernederingen, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.
Enkele specifieke humanitaire rampen van de Israelische bezetting komen hieronder aan de orde.

HUMANITAIRE GEVOLGEN VAN DE BEZETTING
NEDERZETTINGEN/ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT

De sinds eind zestiger jaren in bezet Palestijns gebied gestichte Israelische nederzettingen, waarvan Peres zo’n voortrekker geweest is, begon aan het eind van de jaren zestig en zijn illegaal volgens het Internationaal Recht volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907. (22)

Ook is deze nederzettingenbouw veroordeeld in VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 dd 1979, waarbij de illegaliteit van de nederzettingen werd bevestigd en Israel opgeroepen tot stoppen en ontmantelen van de nederzettingen. (23)
Ook heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in zijn Advisory Opinion betreffende de illegaliteit van de Israelische Muur de illegaliteit van de nederzettingen bevestigd. (24)

Die nederzettingenbouw en heeft geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen (25) zonder enige compensatie, waarvan in de loop der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn.

Toch gaat Israel nog steeds vrolijk door met de uitbreiding van die nederzettingen. (26)

HUMANITAIRE GEVOLGEN VAN DE BEZETTING
ILLEGALE MUURBOUW

Zoals ik al opmerkte is Israel kampioen in het schenden van het Internationaal Recht
en blijft het niet bij de bezetting en illegale nederzettingen.
Een ander wapenfeit is de bouw van de Israelische Muur, die voor een belangrijk deel loopt door bezet Palestiijns gebied. (27) Om die reden is deze dan ook illegaal verklaard in een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004. (28)

De humanitaire ramp van die Muurbouw voor de bezette Palestijnse bevolking is groot:

Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexeerde deel”, het deel van bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken, is oogsten moeilijk en ook het verkopen van producten.
Dit gaat om duizenden mensen. (29)
Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd.
In sommige gevallen is zelfs een hele stad omsloten door de Muur, zoals bij de stad
Qalqilya het geval is. (30)

Lef kan Peres overigens niet ontzegd worden.
Tijdens zijn bezoek aan Nederland brengt hij een bezoek aan het Vredespaleis (31), de zetel van het Internationaal Gerechtshof, waar de uitspraak over de illegaliteit
van de Muur gedaan is.
Dat doet mij denken aan de vrij vertaalde uitspraak, dat een misdadiger terugkeert naar de plaats van de misdaad.
Hier naar de plaats van de veroordeling…….

HUMANITAIRE GEVOLGEN VAN DE BEZETTING
ISRAELISCHE MILITAIRE AANVALLEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN

Bij Israelische miltaire aanvallen, of die nu in Gaza of de Westbank plaatsvinden, houdt Israel zich zelden of nooit aan de grondregel van het Internationaal humanitair Oorlogsrecht, dat te allen tijde onderscheid gemaakt moet worden tussen combatanten militairen en strijders en non combatanten burgers. (32)
Zo’n militaire aanval heeft dan ook veel weg van een vuile oorlog tegen de Palestijnse burgerbevolking, die meestal Kop van Jut is.
Bij Operation Cast Lead van 2008-2009 werden in drie weken tijd 1389 mensen gedood waaronder 350 kinderen, er raakten meer dan 5300 mensen gewond waaronder 350 ernstig. (33)
Bij Operatie pillars of defense of Pillars of Cloud van 14 november tot 21 november vielen in de week van strijd meer dan 100 doden aan Palestijnse kant, waaronder 30 kinderen. (34)

HUMANITAIRE GEVOLGEN VAN DE BEZETTING
MENSENRECHTENSCHENDINGEN PALESTIJNSE GEVANGENEN

Onder de Israelische bezetting worden de rechten van Palestijnse gevangenen
op talloze wijzen geschonden.
Ten eerste is daar het ongelijke rechtssysteem, aangezien Palestijnse gevangenen
vallen onder de militaire wetgeving, wat impliceert minder rechten], terwijl Israeli’s
in de bezette gebieden en kolonisten dus ook vallen onder het gewone Israelische
recht met meer rechtsgaranties. (35)

Palestijnse gevangenen worden systematisch gefolterd (36), krijgen vaak een oneerlijk proces en lopen ook nog het grote risico op administratieve detentie detentie zonder aanklacht of proces. (37)
Er zitten rond de 285 Palestijnse gevangenen in administratieve detentie.

MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ETNISCHE ZUIVERINGEN VAN DE BEDOUIENEN

Een van de ergste misdaden, die de Israelische Staat al geruime tijd er werden al in 1948 Bedouienen etrnisch gezuiverd weer heeft ”opgepakt”en volgens artikel 7 van het Statuut van Rome (38) worden gerekend onder de ”misdaden tegen de menselijkheid” zijn de etnische zuiveringen van de Bedouienen, die helaas in de Nederlandse politiek niet de aandacht krijgen die ze verdienen.

Deze schanddaden tegen de Bedoeien burgerbevolking in de Negev woestijn en ook op de Westbank, waarbij hun huizen worden verwoest en de bewoners worden verjaagd, zijn sinds 2010 weer in volle gang, maar bepaald niet nieuw.
Niet alleen zijn de Bedoeienen in 1948 etnisch gezuiverd, vanaf 1970 wordt door
de Israelische Staat een politiek van etnische zuivering uitgevoerd waarbij huizen van Bedouienen worden verwoest en land in beslag genomen. (39)
Sinds 2008 zijn deze praktijken weer in verhevigde mate opgelaaid en Amnesty, Human Rights Watch en Btselem hebben felle protesten geuit tegen deze openlijk
uitgevoerde etnische zuiveringen. (40)

The Guardian en The BBC pakten het al in een redelijk vroeg stadium op (41), waardoor het meer internationale bekendheid kreeg.
Het sierde de NOS, dat zij bekendheid gaven aan het bericht van Human Rights Watch over de verdrijving van de Bedouienen. (42)

Daarom ook heb ik de toenmalige kroonprins Willem Alexander die nu als koning president Peres ontvangt aangeschreven over zijn betrokkenheid bij een door het Joods Nationaal Fonds dat een negatieve rol speelt bij de Israelische etnische zuiveringspolitiek van de Bedouienen gepromoot waterproject waar hij zijn naam ”Koning Willem Alexander Waterproject aan heeftverbonden om hierover mijn kritiek en teleurstelling te uiten. (43)

EPILOOG

Al decennialang treedt Israel openlijk en zonder gene het Internationaal Recht met voeten.
Zelfs tijdens de zogenaamde ”vredesonderhandelingen;; met de Palestijnen is de reactie van Israel geen toenadering, maar openlijke provocatie door door te gaan met de illegale nederzettingenbouw. (44)

Bezetting, nederzettingenpolitiek, Muurbouw, oorlogsmisdaden, foltering en rechteloosheid van Palestijnse gevangenen, etnische zuiveringen van Bedouienen,
het gaat alles gewoon door.

En wat doet Nederland?

Niets anders dan het benadrukken van de ”goede betrekkingen” met een dergelijke bezettingsstaat, die tyrannie, dood en verderf zaait in de bezette gebieden en mensenrechten aan zijn laars lapt.
Die een systeem van apartheid hanteert door verschillende rechtssystemen te hanteren voor Israeli’s en Palestijnen, die Bedouienen, die decennialang in een gebied hebben gewoond verdrijft en de eigen bevolking zich laat vestigen in de bezette gebieden de kolonisten dus en Palestijnen nog eens van hun land berooft ook.

Nederland spant nog verder de kroon door een oorlogsmisdadiger als Peres uit te nodigen en met alle egards en onverdiende eer te ontvangen 45, een man, die huidig president is van Israel en dus in ieder geval moreel de politieke macht ligt bij de premier verantwoordelijk is voor alle gepleegde mensenrechtenschendingen tijdens zijn presidentschap.

Door zo’n duidelijk signaal van vriendschap aan Israel te geven, draagt Nederland, dat volledig op de hoogte is van de wandaden van deze bezettingsstaat, zowel politiek als moreel medeverantwoordelijkheid en laat zien, wat haar eigen morele gehalte is.

Nul comma Nul

Zeg mij wie je vrienden zijn en ik zal je vertellen wie je bent

Hoe waar is die oude wijsheid

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

1

RIJKSOVERHEID
PRESIDENT VAN ISRAEL BEZOEKT NEDERLAND
26 SEPTEMBER 2013

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/09/26/p… 

2

RIJKSOVERHEID
PRESIDENT VAN ISRAEL BEZOEKT NEDERLAND
26 SEPTEMBER 2013

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/09/26/p… 

3

NU.NL
ISRAELISCHE PRESIDENT NAAR NEDERLAND
18 SEPTEMBER 2013

http://www.nu.nl/politiek/3579040/israelische-p… 

4

THE ROME STATUTE

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AE… 

5

”The Court does not have universal jurisdiction. The Court may only exercise jurisdiction if:
The accused is a national of a State Party or a State otherwise accepting the jurisdiction of the Court;
The crime took place on the territory of a State Party or a State otherwise accepting the jurisdiction of the Court; or
The United Nations Security Council has referred the situation to the Prosecutor, irrespective of the nationality of the accused or the location of the crime.”

JURISDICTION AND ADMISSIBILITY

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the… 

6

”However, in no case can the Court exercise jurisdiction over events before 1 July 2002.”

JURISDICTION AND ADMISSIBILITY

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the… 

7

WIKIPEDIA
Engelstalig

SHIMON PERES

http://en.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres 

WIKIPEDIA
Nederlandstalig

SHIMON PERES

http://nl.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres 

8

UITPERS.BE
RAMPSPOED OVER PALESTINA
ASTRID ESSED
JUNI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702 

9

WIKIPEDIA
HAGANA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hagana_ (organisatie)

10

UITPERS.BE
RAMPSPOED OVER PALESTINA
ASTRID ESSED
JUNI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702 

11

WIKIPEDIA
Nederlandstalig

SHIMON PERES

http://nl.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres 

12

WIKIPEDIA
Nederlandstalig

SHIMON PERES

http://nl.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres 

13

Political views

Peres was once considered a “hawk”.27 He was a protégé of Ben-Gurion and Dayan and an early supporter of the West Bank settlers during the 1970s.

WIKIPEDIA
Engelstalig
SHIMON PERES

http://en.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres 

En dan is er de kwestie van de joodse nederzettingen op de in 1967 bezette Westelijke Jordaanoever en de nederzettingenbeweging, waarvan Peres door velen in Israël en daarbuiten als de geestelijk vader wordt gezien.

SHIMON PERES, BEPAALD NIET DE FILOSOOF-STAATSMAN EN VREDESDUIF
WAARVOOR VELEN HEM HOUDEN
26 SEPTEMBER 2013

http://www.palestina-komitee.nl/NPK-berichten/444 

14

WIKIPEDIA
1996 SHELLING OF QANA

http://en.wikipedia.org/wiki/1996_shelling_of_Qana 

”On April 18, 1996, the absence of precautions prior to the attack in close proximity to the town of Qana and
the U.N. base located there, as well as the means and methods of attack chosen by the IDF (a sustained artillery barrage
without lines of sight to the target), put Israel in violation of international humanitarian law. Israel did not fulfill its
obligations to take constant care to spare the civilian population in the conduct of a military operation, nor did it take
precautions to avoid or minimize civilian casualties………….
……………………………………………………………………………
The particular tragedy at Qana was that this incident was not
unique in its general features. As this report indicates, the Israeli military on previous occasions had violated the laws
of war by not taking precautions to spare Lebanese civilians from death and injury prior to launching attacks, and
indeed by showing an appalling willingness to conduct military operations in which civilians would bear the brunt of
the suffering.”

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL-LIBANON
OPERATION GRAPES OF WRATH
THE CIVILIAN VICTIMS
SEPTEMBER 1997

http://www.hrw.org/reports/pdfs/i/israel/isrleb… 

15

Political views

Peres was once considered a “hawk”.27 He was a protégé of Ben-Gurion and Dayan and an early supporter of the West Bank settlers during the 1970s.

WIKIPEDIA
Engelstalig
SHIMON PERES

http://en.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres 

En dan is er de kwestie van de joodse nederzettingen op de in 1967 bezette Westelijke Jordaanoever en de nederzettingenbeweging, waarvan Peres door velen in Israël en daarbuiten als de geestelijk vader wordt gezien.

SHIMON PERES, BEPAALD NIET DE FILOSOOF-STAATSMAN EN VREDESDUIF
WAARVOOR VELEN HEM HOUDEN
26 SEPTEMBER 2013

http://www.palestina-komitee.nl/NPK-berichten/444 

NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE
PERES BEZOEKT NEDERLAND: ZIJN CV BEVAT OORLOGSMISDADEN
20 SEPTEMBER 2013

http://www.palestina-komitee.nl/NPK-berichten/443 

BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

http://www.btselem.org/settlement 

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/internationa… 

16

WIKIPEDIA
OPERATION GRAPES OF WRATH

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Grapes_o… 

17

The particular tragedy at Qana was that this incident was not
unique in its general features. As this report indicates, the Israeli military on previous occasions had violated the laws
of war by not taking precautions to spare Lebanese civilians from death and injury prior to launching attacks, and
indeed by showing an appalling willingness to conduct military operations in which civilians would bear the brunt of
the suffering.”

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL-LIBANON
OPERATION GRAPES OF WRATH
THE CIVILIAN VICTIMS
SEPTEMBER 1997

http://www.hrw.org/reports/pdfs/i/israel/isrleb… 

DON’T HONOUR PERES WARCRIMINAL HISTORY
9 NOVEMBER 2007

http://electronicintifada.net/content/dont-hono… 

NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE
PERES BEZOEKT NEDERLAND: ZIJN CV BEVAT OORLOGSMISDADEN
20 SEPTEMBER 2013

http://www.palestina-komitee.nl/NPK-berichten/443 

18

RIJKSOVERHEID
PRESIDENT VAN ISRAEL BEZOEKT NEDERLAND
26 SEPTEMBER 2013

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/09/26/p… 

NU.NL
ISRAELISCHE PRESIDENT NAAR NEDERLAND
18 SEPTEMBER 2013

http://www.nu.nl/politiek/3579040/israelische-p… 

19

UITPERS.BE
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2033 

20

UITPERS.BE
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2033 

21

Volgens het Internationaal Recht is Israel, ondanks de terugtrekking uit Gaza in 2005, nog steeds bezettende maht, aangezien
het het luchtruim en de grenzen van Gaza controleert

Zie

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.

http://www.politics.be/duiding/596/#12 

Bron:

VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS

http://www.politics.be/duiding/596/ 

22

BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/internationa… 

ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE

http://www.icrc.org/ihl.nsf/c525816bde96b7fd412… 

HAAGS VERDRAG VAN 1907

http://net.lib.byu.edu/~rdh7//wwi/hague/hague5…. 

23

WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veil… 

WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veil… 

24

”Recalling that the Security Council described Israel�s policy of establishing settlements in that territory as a �flagrant violation� of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION OF A WALL IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&a… 

25

”Under this regime, hundreds of thousands of dunams of land populated by Palestinians have been stolen. This land has been used to establish dozens of settlements and to populate them with hundreds of thousands of Israeli citizens. As a rule, Israel prevents Palestinians from entering these lands and using them. The existence of the settlements brings with it the violation of many human rights of Palestinians, including the right of property, the right to equality, the right to a suitable standard of living, and the right to freedom of movement.”

BTSELEM.ORG
SETTLEMEMTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

http://www.btselem.org/settlements 

26

NOS
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
11 AUGUSTUS 2013

http://nos.nl/artikel/538916-israel-breidt-nede… 

27

”Eighty-five percent of the amended route is within the West Bank itself, not along the Green Line.”

BTSELEM.ORG
THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/separation_barrier/map 

28

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION OF A WALL IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&a… 

29

BTSELEM.ORG
THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/separation_barrier/map 

30

PALESTINA-ISRAEL INFO VOOR JONGEREN
BEZETTING
DE MUUR

http://www.palestina-israel.info/demuur.html 

31

”Maandag 30 september brengt hij onder andere een bezoek aan het Vredespaleis.”

RIJKSOVERHEID
PRESIDENT VAN ISRAEL BEZOEKT NEDERLAND
26 SEPTEMBER 2013

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/09/26/p… 

32

ARTICLE 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/mis… 

33

BTSELEM.ORG
GAZASTRIP
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC 08, 19 JANUARY 09

http://www.btselem.org/gaza_strip/castlead_oper… 

34

NOS
OFFENSIEF ISRAEL TEGEN TOP HAMAS
14 NOVEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/440544-offensief-israel-t… 

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&am… 

35

WHO PROFITS
THE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY
THE CASE OF G4S
PRIVATE SECURITY COMPANIES AND THE ISRAELI OCCUPATION

http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoPr… 

36

BTSELEM.ORG
TORTURE AND ILL-TREATMENT IN INTERROGATIONS

http://www.btselem.org/torture 

37

BTSELEM.ORG
ADMINISTRATIVE DETENTION

http://www.btselem.org/administrative_detention 

38

THE ROME STATUTE

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AE… 

39

”Since the 1970s Israeli authorities have demolished thousands of Bedouin homes in the unrecognized villages, many of them comprising no more than tents or shacks. In the past year alone Israeli officials have demolished hundreds of structures, and placed warnings of intended demolition on hundreds more.”

HUMAN RIGHTS WATCH REPORT
OFF THE MAP
SUMMARY

http://www.hrw.org/node/62284/section/2 

BRON

HUMAN RIGHTS WATCH
OFF THE MAP
LAND AND HOUSING RIGHTS VIOLATIONS IN ISRAEL’S UNRECOGNIZED BEDOUIN VILLAGES
31 MAART 2008

http://www.hrw.org/reports/2008/03/30/map-0 

40

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: BEDOUIN FACE MASS EVICTIONS FROM THEIR LAND
30 AUGUSTUS 2013

http://www.hrw.org/news/2013/08/30/israel-bedou… 

AMNESTY INTERNATIONAL
NEW GOVERNMENT MUST SCRAP PLANS TO FORCIBLY EVICT BEDOUIN
20 APRIL 2013

http://www.amnesty.org/en/news/israel-new-gover… 

HUMAN RIGHTS WATCH
ERASING LINKS TO THE LAND IN THE NEGEV
11 MAART 2011

http://www.hrw.org/news/2011/03/11/erasing-link… 

BTSELEM.ORG
CIVIL ADMINISTRATION PLANS TO EXPELL TENS OF THOUSANDS OF
BEDOUINS FROM AREA C
10 OCTOBER 2011

http://www.btselem.org/settlements/20111010_for… 

41

THE GUARDIAN
ETHNIC CLEANSING IN THE ISRAELI NEGEV
28 JULI 2010

http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/j… 

BBC
ISRAEL POLICE RAZE ”ILLEGAL” BEDOUIN VILLAGE IN NEGEV
27 JULI 2010

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-107… 

42

HRW: ISRAEL VERDRIJFT BEDOUIENEN/WAARDERING
VOOR NOS BERICHTGEVING
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/hrw-israel-verdrijft-… 

43

BRIEF AAN DE TOEKOMSTIGE KONING WILLEM ALEXANDER/HET KONING WILLEM ALEXANDER
WATERPROJECT
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-toekomst… 

44

Het bezoek bevestigt de goede betrekkingen tussen Nederland en Israël.

RIJKSOVERHEID
PRESIDENT VAN ISRAEL BEZOEKT NEDERLAND
26 SEPTEMBER 2013

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/09/26/p… 

45

Aansluitend houdt de president tijdens zijn bezoek in de plenaire zaal van de Eerste Kamer een toespraak voor leden van de Eerste en Tweede Kamer.

RIJKSOVERHEID
PRESIDENT VAN ISRAEL BEZOEKT NEDERLAND
26 SEPTEMBER 2013

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/09/26/p… 

Ook spreekt Peres in de plenaire zaal van de Eerste Kamer de leden van de Eerste en Tweede Kamer toe. Dat een buitenlandse staatshoofd de Kamerleden toespreekt in de Senaat gebeurt zelden. In 1997 sprak wijlen de koning Hussein van Jordanië leden van de beide Kamers toe in de plenaire zaal.

NU.NL
ISRAELISCHE PRESIDENT NAAR NEDERLAND
18 SEPTEMBER 2013

http://www.nu.nl/politiek/3579040/israelische-p…

5 comments for “Peres, Nederland en de Israëlische bezetting

 1. Arjan Fernhout
  October 2, 2013 at 2:55 pm

  Om te trachten eventueel aanzwellend gezeur vanuit de bekende hoek op deze uitgebreide kritiek te voorkomen (ik noem het gezeur; onkunde en desinteresse in het lot van de Palestijnen is hetzelfde als de onkunde en desinteresse in het lot van de joden voor WOII en deze is mede veroorzaakt door de lamlendige verslaggeving via Nederlandse kranten, tv, boeken etc. en via propaganda en bijbel-verdwazing over wat er daadwerkelijk in de bezette gebieden gebeurt) wat profylactische woorden via een vertaling van een stuk tekst van Richard Falk.

  De specifieke dynamiek van de politiek van afbuigingen:

  Via antisemitisme: ongetwijfeld het meest storende gedrag van Israël en zijn aanhangers om de aandacht af te leiden van de inhoudelijkheid van het I/P conflict c.q. de aandacht af te leiden van het misbruik maken van de bezetting door kritiek op Israël als antisemitisme af te doen of door de criticus te belasteren als een antisemiet. Het is om twee redenen kwaadaardig: ten eerste omdat men met het misbruik van het woord antisemitisme van alles totaal kan discrediteren en zelfs criminaliseren door de nagedachtenis aan de tweede wereldoorlog en de holocaust en ten tweede omdat door de uitbreiding van het misbruik van het woord antisemitisme door commentaar op Israël als vijandig te betitelen er een verschuiving van de aandacht plaatsvindt van het pure kwaad van etnische en raciale haat en men de redelijke zeer kritische beoordeling van het gedrag van Israël naar de Palestijnse bevolking aan de hand van overkoepelende normen van de wetten en moraal, tracht te omsingelen.

  Israel’s Politics of Deflection: Theory and Practice
  http://www.foreignpolicyjournal.com/2013/09/30/israels-politics-of-deflection-theory-and-practice/

 2. Egbert Talens, Zutphen
  October 2, 2013 at 4:14 pm

  Voor mij is dit alles bekende stof, maar vooruit: een goed verhaal, met hier en daar wat slordigheden in de tekst. Hier, op de site van Engelbert, is dit euvel overkomelijk, maar elders zou men er gehakt van (proberen te) maken, inclusief de auteur natuurlijk: want voor ad hominem aantijgingen schrikken pro-Israel-adepten nog steeds niet terug.

  In de Telegraaf van zaterdag 28 september jl. stond een groot artikel, over dit bezoek van Peres aan Nederland, waarin hij een — voor ons, die de tweestaten-constructie nog als regeling voor de uitstaande geschillen aanhouden — opmerkwaardiglijkvreemde uitspraak deed. M.b.t. Iran, in het bijzonder de recente uitspraken van president Rohani, meende Peres met het volgende eer in te kunnen leggen (voor Israel): ‘het gaat niet om wat de man zégt, maar om wat Iran dóet. Ze kunnen wel van alles beweren, maar uiteindelijk gaat het om datgene wat ze daadwerkelijk ondernemen.’ Tja, dan kijken wij natuurlijk graag naar al die veelbelovende uitspraken van politiek-zionistische kant, waar het gaat om de belangen van de Palestijnen — die de politieke zionisten, met Chaim Weizmann voorop, destijds aanduidden met niet-joodse gemeenschappen in Palestina — want volgens CW c.s. konden die alleen maar beter worden van de Joodse ondernemingen in het Britse Mandaatgebied Palestina. Mind you, in de tweede clausule van de Balfour-declaratie staat géén bepalend lidwoord (the) voor non-Jewish communities, en zij die menen dat dit een toevallige omissie is, snappen helemaal niks van de politiek-zionistische vocabulaire.
  Om op Peres terug te komen: zoals hij argwanend is inzake Iraanse uitspraken, moeten de Palestijnen en hun aanhang argwanend zijn waar het om het woordgebruik gaat van hen die Israel uit de wind willen houden. Omdat tot nu toe de daden van Israel altijd in het nadeel van de Palestijnen zijn uitgevallen. Het tekent de armzalige intelligentie van Peres dat hij dit zelf niet kan aanvoelen. Empathie is deze man volkomen vreemd, en samen met de metersbrede plank voor zijn kop, schettert hij maar voor het vaderland weg, niet gehinderd door welke kritische op- en aanmerkingen ook, zij het vanuit de hoek van de tegenpartij, dan wel uit eigen kringen. De hoon die hem ten deel viel tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Israel, moet van hem zijn afgegleden zoals de slijm van een aal af glijdt; Peres had aan de talrijke menigte in de zaal gevraagd, of hij soms een ‘loser’ was… Kennelijk in de verwachting dat men dit zou ontkennen. Maar een overdonderende meerderheid schreeuwde een bijna triomfantelijk ‘YÉS’ uit, waarop menige politicus het verder voor gezien zou houden… Maar niet Shimon Peres, die wel een enorme hoge dunk van zichzelf moet hebben…

  Mijn ingezonden reactie naar de Telegraaf, met bovenstaande anekdote als onderwerp, heeft de eindstreep niet gehaald. Tja…

  Inmiddels heeft Benjamin Netanyahu zijn VN-AV-speech afgerond. Hij gaat voor een historisch compromis, een oplossing dus, wat aan nog géén van de zes Israelische premiers is gelukt, BN incluis, maar aan het bestaansrecht van Israel zal niet worden getornd… Tja, dat lijkt nogal logisch, maar BN had het over het bestaansrecht van Palestina ten westen van de Jordaan moeten hebben. Dán had hij historie geschreven. Nu blijft het bij gesukkel in de marge…

 3. October 2, 2013 at 9:25 pm

  Ik kom niet in de buurt hoor, deze rammelschijt van woorden stinkt te zeer, u bent kennelijk nooit in die buurt geweest, ik zou zeggen….ga eens een poosje in zo’n gezellige islamitische dictatuur vertoeven.
  Weleens in Gaza stad geweest? ik neem aan van niet, ik heb islamistisch schoren daar iemand met wie ze het niet eens waren de keel zien afsnijden, hem achter de auto binden en er onder gekrijs rondjes mee rijden. Dat vergeet je nooit meer!

  Wat betreft Israël…….. dat is het meest fatsoenlijke land in deze stinkende negorij geen kritiek, natuurlijk wel , de pijpenkrullen zijn zeker een groot probleem, dat zou krachtig aangepakt moeten worden en de nederzettingen van die malloten zouden met de grond gelijk gemaakt moeten worden maar uw laster gaat alle perken te buiten, u verheerlijkt het allerergste schorem dat er op deze aardkloot rondloopt!

  Zo, dit was ons laatste contact.

  • October 2, 2013 at 9:52 pm

   U redeneert vanuit een persoonlijk trauma en dat is altijd een slechte raadgever in dit soort situaties. De duizenden Palestijnen die door Israël zijn vermoord hadden vaak ook getuigen die daardoor voor het leven getekend zijn. Uw emoties zijn echt niet meer waard dan de hunne.

   • October 2, 2013 at 10:04 pm

    U leest de verkeerde boeken en verklaart ze tot de laatste en enige waarheid….ten onrechte!

Comments are closed.